ZSE2 - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
Trasa 110 kV VVN vedenia - okres Nové Mesto nad Váhom

Trasa elektrického vedenia viedla cez niekoľko katastrálnych území v blízkosti Nového Mesta nad Váhom. Naprojektovaná bola do blízkosti Váhu tak, aby vecným bremenom bola zasiahnutá menej hodnotná pôda. Ochranné pásmo elektrického vedenia predstavuje takmer 50 metrov široký koridor, čo znemožnilo zmenu trasy. Medzi vlastníkmi sa nachádzali tri urbárske spoločnosti, súkromní vlastníci a roľnícke družstvá a cirkvi. Spolu 221 vlastníkov. Jednania s nimi boli ukončené v roku 2009. V septembri 2009 bola podaná žiadosť o územné rozhodnutie, v júni 2010 bude vydané stavebné povolenie.
Vlastníkov sme oslovili a celú vec sme s nimi odkomunikovali. Po dosiahnutí dohody sme im predložili návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. Pri jednaní sme zápasili s množstvom problémov - od neochoty vlastníkov súhlasiť s vecným bremenom po pozemkové úpravy, ktoré prebiehali vo dvoch katastrálnych územiach. Vlastníci pozemkov sa napokon dokázali sa zmieriť so stavbou - výmenou za prísľub, že obmedzenie vlastníckeho práva bude slušne zaplatené. Podarilo sa nám dojednať zmluvy o vecnom bremene so všetkými vlastníkmi, s výnimkou jedinej nepoddajnej rodiny. Do jednania s ňou zasiahla novelizácia energetického zákona, po ktorej už nebol potrebný súhlas vlastníka so stavbou. Stavba sa realizovala v roku 2011.
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah