ZSE - Parcela

parcela.sk
geodézia-kataster-prevody pozemkov
Prejsť na obsah
VVN kábel v Novom Meste nad Váhom

Na stavbe VVN kábla, ktorý prechádza cez Nové Mesto nad Váhom sme boli poverení trasu majetkoprávne vysporiadať. Súhlasy vlastníkov boli nutné k územnému a stavebnému konaniu. S dotknutými vlastníkmi pozemkov sme uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve tak, aby po položení kábla a jeho následným geodetickým zameraním mohla Západoslovenská energetika s nimi uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena.
Dĺžka pokladaného kábla je niekoľko kilometrov, my sme riešili len pozemky, ktoré sa nachádzali v intraviláne mesta. Kábel bude položený do telesa hlavnej cesty ktorá vedie od diaľnice v smere na Moravské Lieskové. Cesta však nikdy nebola vykúpená od pôvodných vlastníkov, takže kábel bude položený na súkromných pozemkoch.
Počet vlastníkov : pôvodne cca 150, ale v priebehu prác sme zistili, že mnohí z nich už nežijú.
Prácach na zmluvách o budúcich zmluvách boli ukončené v septembri 2011.

Na fotografii dolu je vidieť množstvo parciel, ktoré kábel križuje v intraviláne Nového Mesta nad Váhom
Parcela s.r.o.
Železničná 32
915 01 Nové Mesto n.V.

032 771 0351
0905 320 557, 0905 226 702
parcela.sk@gmail.com
parcelanm@gmail.com
Návrat na obsah